WDCއިންޓަރ އޮފީސް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

2022 ވަނަ އަހަރުގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގއ.ވިލިނގިލީ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނޭ  ”އިންޓަރ އޮފީސް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 2022“ 28 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ގއ.ވިލިނގިލި، ގއ.ކޫއްޑޫ އަދި ގއ. އަތޮޅުގެ އޮފީސް / ކުންފުނި ތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމްތަކަށް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޓީމްތަކުން މިވެބްސައިޓުގެ ޑައުންލޯޑް ޕޭޖްގައިވާ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 25 އޮކްތޯބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިމުބާރާތުގެ މެއިން ސޮޕޮންސަރަކީ ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެވެ.

ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

Leave a Reply