ކުޅިވަރު ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ކުރިއަށް އޮތް5 އަހަރުދުވަހުގެ ވިލިނގިލީގެ ކުޅިވަރު ޕްލޭނެއް ހެދުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވިލިނގިލީ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަގުހުރި ހިޔާލުތަކެއް ފޮރުކޮށްދިނެވެ.

Comments (1)

  1. Very good

Leave a Reply