Tag: Alchemists

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

ވިލިނގިލީގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުރުދުވަހު މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާވެއްދިހަރޭގައެވެ. މިއިވެންޓްގައި ވީހާވެސް ގިނަ މަސްވެރިން ބައިވެރިވުަކީ...
ކުޅިވަރު ޕްލޭން

ކުޅިވަރު ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ކުރިއަށް އޮތް5 އަހަރުދުވަހުގެ ވިލިނގިލީގެ ކުޅިވަރު ޕްލޭނެއް ހެދުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވިލިނގިލީ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަގުހުރި ހިޔާލުތަކެއް ފޮރުކޮށްދިނެވެ....