ގއ. ވިލިނގިލީގެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތާޒާ މައުލޫމާތު އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތުގައި އާންމުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުޅިވަރެ.ކޮމް ގެ...
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުރުދުވަހު މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް...