ކުޅުންތެރިން

ކުޅުންތެރިޔާޓީމްމަޤާމްގޯލްއެޓެމްޕްޓްއެސިސްޓްރީބައުންޑްސީޕީއާރްއިންޓަސެޕްޓްސްޑިފްލެކްޝަންޕެނަލްޓީޓާންއޯވާސްއިސްކޮޅުކުޅުނު މެޗް
mdvއާމިނަތު އަހުލާމްކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގޯލް އެޓޭކް4432142400000-5
mdvނަޝްވާ ނަސީރުމިފްކޯގޯލް ޝޫޓަރ24112800000-6
mdvއާމިނަތު އަފްރާޒާމިފްކޯގޯލް ޑިފެންސް000010000-6
mdvޝަޒްމީނާ ސިޔާމްމިފްކޯގޯލް ޑިފެންސް000050000-6
mdvއާމިނަތު އާނިޔާމިފްކޯގޯލް ޑިފެންސް000010000-6
sriޔަޓިގަންމަނަމިފްކޯގޯލް ކީޕަރ0178020000-6
mdvމަޝްހޫދާ އަބްދުއްލާމިފްކޯގޯލް ޑިފެންސް02227140000-6
mdvއައިޝަތު ނާޒިމާމިފްކޯގޯލް އެޓޭކް203931962140000-6
mdvމަރިޔަމް ރިޝާ ހަސަންމިފްކޯގޯލް ޑިފެންސް02330110000-6
mdvޝީބާ އަހްމަދުވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގޯލް ޑިފެންސް000000000-6
mdvޝަހުލާ އަބްދުލް އަޒީޒްވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގޯލް ކީޕަރ006000000-6
mdvޝިވާޒާ ނާސިރުވިލިނގިލީ ކައުންސިލްވިންގް ޑިފެންސް000000000-6
mdvސަފީނާސްވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގޯލް އެޓޭކް5518231100000-6
mdvމަރިޔަމް އިފާވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގޯލް ޝޫޓަރ000000000-6
mdvފާތިމަތު ޖޫޒަން ޒަރީރުވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގޯލް ޝޫޓަރ55283318450000-6
mdvޝަހުޒާ އަބްދުލް އަޒީޒުވިލިނގިލީ ކައުންސިލްވިންގް އެޓޭކް07120150000-6
mdvޝަބީބާ ހަސަންވިލިނގިލީ ކައުންސިލްސެންޓަރ001000000-6
mdvއަސްނާ އަނީސްވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގޯލް ކީޕަރ004140000-6
mdvއައިޝަތު ނަޒްދާވިލިނގިލީ ކައުންސިލްސެންޓަރ000000000-6
mdvފާތިމަތު އަހުމީމާކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްވިންގް އެޓޭކް000030000-4
mdvނަހުދާ މޫސާކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްވިންގް އެޓޭކް0018150000-5
mdvފާތުމަތު ސަޖަންކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްވިންގް ޑިފެންސް000000000-5
mdvއަފްސާ ފައިސަލްކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްވިންގް ޑިފެންސް000000000-4
mdvމަރިޔަމް ތީމާ އަހުމަދުކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގޯލް ކީޕަރ000000000-5
mdvމަރިޔަމް ޝައިޝާ ނަސީމްކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގޯލް އެޓޭކް5431108130000-5
mdvއައިޝަތު ޝާހާ އިބްރާހިމްކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގޯލް ޑިފެންސް000010000-5
mdvމަރިޔަމް ޝާއީކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްސެންޓަރ00142230000-5
mdvމުފްލީނާ އަލީކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްވިންގް އެޓޭކް000000000-5
mdvޒިމްނާ އަލީޓީމް އިޤްރާވިންގް ޑިފެންސް000000000-3
mdvއާމިނަތު ސުދާޓީމް އިޤްރާސެންޓަރ0460130000-4
mdvފާތިމަތު އަރީޝާޓީމް އިޤްރާގޯލް ކީޕަރ000000000-3
mdvއައިޝަތު އީނާޝްޓީމް އިޤްރާގޯލް ޝޫޓަރ1732500000-4
mdvމަރިޔަމް އަޒީނާޓީމް އިޤްރާގޯލް ޝޫޓަރ130200000-4
mdvސަދީމާ އިބްރާހިމްޓީމް އިޤްރާވިންގް އެޓޭކް000000000-4
mdvމަރިޔަމް ޔުމްނާ ޖުނައިދުޓީމް އިޤްރާގޯލް އެޓޭކް520310000-3
mdvފާތިމަތު ލަބީނާޓީމް އިޤްރާގޯލް ޑިފެންސް000000000-4
mdvފާތިމަތު ހާރިސްޓީމް އިޤްރާގޯލް އެޓޭކް000000000-2
mdvއައިޝަތު ސާޖިދާޓީމް އިޤްރާގޯލް ޑިފެންސް001060000-4
mdvޝިރުއާ އަހްމަދުގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގޯލް ޑިފެންސް000010000-4
mdvއައިޝަތު މަލްޝާ ރަޝީދުގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްވިންގް އެޓޭކް000020000-5
mdvޝަމޫދާ ޒުހައިރުގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްވިންގް ޑިފެންސް000000000-5
mdvއައިޝަތު އިބްރާހިމްގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގޯލް ކީޕަރ000010000-5
mdvއާމިނަތު ނަބާހަތު ނަސީރުގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގޯލް އެޓޭކް1116000000-5
mdvފާތިމަތު ޒިޔާ އަބްދުﷲގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްސެންޓަރ0220000000-5
mdvއާމިނަތު އަފާ އިއްޒަތުގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގޯލް ޑިފެންސް0010100000-5
mdvއާމިނަތު ޝަމަން ޝަރީފްގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގޯލް ޝޫޓަރ431321100000-5
mdvފާތިމަތު ފައުޒާގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްވިންގް ޑިފެންސް022010000-5
mdvނިއުޒާ ނިޒާމްގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގޯލް އެޓޭކް5385170000-5
mdvފަރިޔާޒާ އަބްދުލް މުހުސިންމިފްކޯވިންގް ޑިފެންސް000000000-6
mdvރަތީބާ ރާޝިދުމިފްކޯވިންގް އެޓޭކް000000000-5
mdvޝައިނީ ބޭބީމިފްކޯވިންގް އެޓޭކް000000000-2