ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ

ކުޅިވަރު ކޮމިޓީއަކީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އައްޔަންކުރާ 11 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެކެވެ. މިކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، މުބާރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު ހެދުމާއި، އަދި މުބާރާތްތަކަށް ސްޕޮންސަރުން ހޯދުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީގައި ކުޅިވަރު އެކެޑެމީތައް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުން، އަދި ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމަށް ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް މިކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ

ގއ. ވިލިނގިލީ ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ

 1. އިބްރާހިމް ރަޝީދު
 2. މުހައްމަދު ދައުސް އަމީޒް
 3. ނިޔާޒް ނިޒާރު
 4. ރަޝީދާ ރަފީގް
 5. އަނީގާ ރަޝީދު
 6. ޖާވިދު މޫސާ
 7. އަލީ މުހައްމަދު އަލީ
 8. ޝާފިޒު މޫސާ
 9. މުހައްމަދު ޝަމްޝާދު
 10. ފަތުހީ މޫސާ
 11. ފާތިމަތު ޝަޒްމާ ހަސަން ހިލްމީ