ޗެސް

ޗެސް މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެ ކުރި ހޯދާ 2 ކުޅުންތެރިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
މުހައްމަދު ނަހުޝާން
0 - 2
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ވިޝާހު މުހައްމަދު
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ވިޝާހު މުހައްމަދު
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
2 - 1
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މުހައްމަދު ނަހުޝާން
0 - 2
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު އިޝާން
ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ނަހުޝާން
އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
ސުލްތާން ޝުލައިމާން

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ސުލްތާން ޝުލައިމާން
ވިޝާހު މުހައްމަދު

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
2 - 1
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ސުލްތާން ޝުލައިމާން
ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ނަހުޝާން
މުޙައްމަދު އިޝާން
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
ސުލްތާން ޝުލައިމާން
0 - 2
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
މުޙައްމަދު އިޝާން
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
ވިޝާހު މުހައްމަދު
1 - 2
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
މުޙައްމަދު އިޝާން
2 - 0
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ނަހުޝާން
ވިޝާހު މުހައްމަދު
2 - 1
Final Score

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ސުލްތާން ޝުލައިމާން
މަޒީދް އަބްދުﷲ

ޗެސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ނަހުޝާން
މަޒީދް އަބްދުﷲ