ޓޭބަލް ޓެނިސް

ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އެންމެ ކުރި ހޯދާ 2 ކުޅުންތެރިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މަޒީދް އަބްދުﷲ
2 - 0
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
އަބްދުﷲ ނައުފަލް
2 - 1
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
އަޒީމް ހަސަން
2 - 0
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
އަބްދުﷲ ނައުފަލް
0 - 2
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
އަބްދުﷲ އަފީފް
0 - 2
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒީމް ހަސަން
އަބްދުﷲ ނައުފަލް
0 - 1
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
އަބްދުﷲ އަފީފް
2 - 0
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒީމް ހަސަން
އަބްދުﷲ އަފީފް
1 - 2
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
0 - 2
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
އަބްދުﷲ ނައުފަލް
0 - 2
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
އަޒީމް ހަސަން
2 - 0
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަބްދުﷲ ނައުފަލް
އަބްދުﷲ އަފީފް

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
0 - 2
Final Score

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
އަބްދުﷲ އަފީފް

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
އަޒީމް ހަސަން

ޓޭބަލް ޓެނިސް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
އަބްދުﷲ ނައުފަލް