ޑާޓް

ޑާޓް މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެ ކުރި ހޯދާ 2 ކުޅުންތެރިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
އަޒީމް ހަސަން
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
އަޒްލީފް މޫސާ
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
ޝަބާން ނަޖީބް
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
މުހައްމަދު މުސައްވިރު
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
މަޒީދް އަބްދުﷲ
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިރުފާމް ނަޢީމް
އަޒީމް ހަސަން
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ޝަބާން ނަޖީބް
މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިރުފާމް ނަޢީމް
ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
އަޒްލީފް މޫސާ
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މަޒީދް އަބްދުﷲ
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ޝަބާން ނަޖީބް
އަޒީމް ހަސަން
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
ޝަބާން ނަޖީބް
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒްލީފް މޫސާ
މަޒީދް އަބްދުﷲ
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
އަޒީމް ހަސަން
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މުހައްމަދު މުސައްވިރު
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު މުސައްވިރު
މަޒީދް އަބްދުﷲ
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިރުފާމް ނަޢީމް
މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒީމް ހަސަން
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު މުސައްވިރު
އަޒްލީފް މޫސާ
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިރުފާމް ނަޢީމް
ޝަބާން ނަޖީބް
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިރުފާމް ނަޢީމް
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
ޖަޒްލާން ސުލައިމާން
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ޝަބާން ނަޖީބް
މުހައްމަދު މުސައްވިރު
0 - 1
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
އަޒްލީފް މޫސާ
1 - 0
Final Score

ޑާޓް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
މުހައްމަދު މުސައްވިރު