ކެރަމް

ކެރަމް މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެ ކުރި ހޯދާ 2 ކުޅުންތެރިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒްލީފް މޫސާ
ޝަބާން ނަޖީބް
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު އައިކް މުސްތަފާ
އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މަޒީދް އަބްދުﷲ
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
މުހައްމަދު މުސައްވިރު
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
ޝަބާން ނަޖީބް
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު ޒިވް މައުމޫން
އަޙްމަދު އައިކް މުސްތަފާ
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒީމް ހަސަން
އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒްލީފް މޫސާ
މުޙައްމަދު ޒިވް މައުމޫން
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު ޒިވް މައުމޫން
ޝަބާން ނަޖީބް
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މުހައްމަދު މުސައްވިރު
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒީމް ހަސަން
ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒްލީފް މޫސާ
އަޙްމަދު އައިކް މުސްތަފާ
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު އައިކް މުސްތަފާ
ޝަބާން ނަޖީބް
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒީމް ހަސަން
މަޒީދް އަބްދުﷲ
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
މުޙައްމަދު ޒިވް މައުމޫން
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު މުސައްވިރު
މަޒީދް އަބްދުﷲ
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
އަޒްލީފް މޫސާ
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު މުސައްވިރު
އަޒީމް ހަސަން
0 - 1
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒީމް ހަސަން
ޝަބާން ނަޖީބް
1 - 0
Final Score

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މަޒީދް އަބްދުﷲ
އަޒްލީފް މޫސާ

ކެރަމް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒީމް ހަސަން
މަޒީދް އަބްދުﷲ