ބިލިއާޑް

ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެ ކުރި ހޯދާ 2 ކުޅުންތެރިން ކުއާޓާރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
2 - 1
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ލޫތް އިބްރާހިމް
މުޙައްމަދު އަސްހަމް
2 - 1
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޒާން އަޙްމަދު ސިޔާޒް
އަބްދުﷲ ނައުފަލް
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މުޙައްމަދު އަސްހަމް
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މުހައްމަދު ލޫތް އިބްރާހިމް
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
މުހައްމަދު ލޫތް އިބްރާހިމް
2 - 1
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިރުފާމް ނަޢީމް
އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
1 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ވިޝާހު މުހައްމަދު
އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
މުޙައްމަދު އަސްހަމް
2 - 1
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަބްދުﷲ ނައުފަލް
އަބްދުﷲ އަފީފް
1 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ވިޝާހު މުހައްމަދު
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު އިޝާން
އަލީ ރަޝީދު
2 - 1
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަބްދުﷲ އަފީފް
އަޒާން އަޙްމަދު ސިޔާޒް
2 - 0
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
މުޙައްމަދު އަސްހަމް
2 - 0
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު މިލާޙް
އަބްދުﷲ އަފީފް
1 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަލީ ރަޝީދު
އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު
1 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ލޫތް އިބްރާހިމް
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
1 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު އިޝާން
މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
1 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަލީ ރަޝީދު
މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ރުވިނީ ޔަޓިގައްމަނަ
އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަބްދުﷲ ނައުފަލް
އަޙްމަދު މިލާޙް

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަޙްމަދު މިލާޙް
އަޒާން އަޙްމަދު ސިޔާޒް
2 - 0
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
2 - 0
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ވިޝާހު މުހައްމަދު
ނިރުފާމް ނަޢީމް

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ
ނިރުފާމް ނަޢީމް

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު އިޝާން
އަޙްމަދު އިސްޙާގް ނިޒާރު

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުޙައްމަދު ނާޞިޙް
އަބްދުﷲ އަފީފް
1 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަބްދުﷲ ނައުފަލް
އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
1 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
ނިރުފާމް ނަޢީމް
2 - 0
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
މުޙައްމަދު އިޝާން
2 - 1
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އަބްދުﷲ އަފީފް
މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިސްމާޢިލް އާޞް އަޙްމަދު
އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
0 - 2
Final Score

ބިލިއާޑް 2022 އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

އިބްރާހިމް ފައިޝަމް
މުހައްމަދު ސަމާން ނާޒިމް
1 - 2
Final Score