ކުޅުންތެރިން

ކުޅުންތެރިން

#ކުޅުންތެރިޔާClubގޯލްއެސިސްޓްރީނދޫ ކާޑުރަތް ކާޑުކުޅުނު މެޗްމޮޅުވި ރޭޝިއޯއެއްވަރުވި ރޭޝިއޯބަލިވި ރޭޝިއޯބައިކޮޅަށް ޖެހި ލަނޑު
އިބްރާހިމް ނާޝިދް000010.000.00100.000
ޖާދުއްލާ ރަޝީދު0000366.670.0033.330
މަޒީދު އަބްދުﷲ000000.000.000.000
އަޙުމަދު ޖުނައިދު000020.000.00100.000
މަމްދޫދު އަބްދުލް ސަމަދު000010.000.00100.000
1އަމީން އަބްދުއްލާ0010560.0040.000.000
1މުޙައްމަދު އަޙްމަދު0000333.3333.3333.330
1ޝަޤީތު އީސާ000020.000.00100.000
1އަލީ މާދިހު އަބްދުލްކަރީމް010020.000.00100.000
1އަހްމަދު މަދީހް0000366.670.0033.330
2އަޒީން އަބްދުލް އަޒީޒް000010.000.00100.000
2އަލީ ޒާހިރު0000475.000.000.000
2އިބްރާހީމް ނާޝިދު0000250.0050.000.000
3އަބްދުލް ޣަފޫރު000000.000.000.000
3އިބްރާހިމް އަމްޖަދު0000333.3333.3333.330
3އަލީ ނާފިއު1000333.3333.3333.330
3އިބްރާހީމް ލަޠީފް0000560.0040.000.000
4އަލީ ރަޝީދް000010.000.00100.000
4ހުސައިން ނަދީމު1200333.3333.3333.330
4މުުޙައްމަދު ހާޝިމް200020.000.00100.000
4އަޝްރަގު ގާދިރު000010.000.00100.000
4މުޙައްމަދު މައިސަން000020.000.00100.000
4އަހްމަދު ލުބާބު މުސްތަފާ0100366.670.0033.330
5ނަޒީފް އަހުމަދު4200366.670.0033.330
5ޖަމްޝީދު އަލީ000000.000.000.000
5އިބްރާހިމް މުބީން އަހްމަދު ރަޝީދު5400580.000.000.000
5ޙަސަން ވަޙީދު3010333.3333.3333.330
5އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު3300333.3333.3333.330
5އަޙްމަދް އަފްލަޙު ގާދިރު001020.000.00100.000
5އިސްމާއީލް ވިއާމް000020.000.00100.000
5މުޙައްމަދު ޝިވާދު000020.000.00100.000
5ޙަސަން ފިޔާޟް1000560.0040.000.000
5އިބްރާހިމް ސާފިޢު0100450.000.0050.000
5އަހްމަދު ވިއާމް0100450.000.0050.000
5ހަމްދޫން އަބްދުލް އަޒީޒް000010.000.00100.000
6މުޙައްމަދު ޖުނައިނު000010.000.00100.001
6ލަބީބް މުޙައްމަދު0000333.3333.3333.330
6މުޙައްމަދު ނާމިޒު0000333.3333.3333.330
6ޝަމްވީލު މުޙައްމަދު300010.000.00100.000
6އަޠީފް ސުހައިލު000020.000.00100.000
7އިބްރާހީމް އައުސް އަޙްމަދު0000333.3333.3333.330
7އިބްރާހިމް އަޙްމަދު000010.00100.000.000
7އަޙްމަދު ސަމޫދު0000450.000.0050.000
7އަލީ އާނިމް000020.000.00100.000
7ހުސައިން ނިހާދު2200366.670.0033.330
7މުޙައްމަދު ސައިފް000000.000.000.000
7މުޙައްމަދު ނައްވިރު001020.000.00100.000
7އަލީ ޝާމް3200366.670.0033.330
7މުހައްމަދު ރިފާއު3321450.000.0050.000
8ޝަޒްމީން ރާޝިދު0000580.000.000.000
8މުޙައްމަދު ޒަޔާން މުލާޒު3200333.3333.3333.330
8ޔޫނުސް އަންވަރު0100450.000.0050.000
8މަޒީޙް އަލީ000010.000.00100.000
8ނަޒީފް ޝަރީފް1100366.670.0033.330
8އަޙްމަދު ރިޝާޙު200020.000.00100.000
8އިބްރާހިމް އަސްވާޑް3600560.0040.000.000
9މައުފޫޒް އާދަމް5100580.000.000.000
9އިބުރާހިމް ޒާހިދު000010.000.00100.000
9އަހްމަދު އަކްބަރު0000450.000.0050.000
9ނަޞްރުﷲ އަލީ110020.000.00100.000
9ރައުހާން ރިފަތު2100366.670.0033.330
9އަދީބް ސުހައިލް000010.000.00100.000
9އީމާން ނަޒީރު200020.000.00100.000
9ޢަލީ ޝަނޫން2100366.670.0033.330
10އަޙްމަދު މުފީދު2000475.000.000.000
10އަލީ އަޙްނަފް1210333.3333.3333.330
10އަލީ ސައިފު1000250.0050.000.000
10މުހައްމަދު ޝުހާން0000450.000.0050.000
10ހުސައިން އަފްސަލް5500366.670.0033.330
10އަޙްމަދު ނަފްޢާލް ނާފިޛު100020.000.00100.000
10އިބްރާހީމް މައިސާން000020.000.00100.000
10އިނާޒް އަބްދުލް އަޒީޒް000000.000.000.000
10އިބްރާހިމް އައުޝަމް0000333.330.0066.670
10އިބްރާހިމް ހަމްދާން15400560.0040.000.000
11އަލިއްޔު އަބްދުލް ސަމަދު0100580.000.000.000
11އަބްދުއް ސަލާމް އަބްދުލްއަޒީޒް000020.0050.0050.000
11މުޙައްމަދު ލޫޠު އިބްރާހީމް000010.000.00100.000
11އަފްސަދު ރަޝީދު2000366.670.0033.330
11އަޙްމަދު ނާފިސު000010.000.00100.000
11ޝިފާޒު އަޙްމަދު010020.000.00100.000
11މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް އަޙްމަދު2000560.0040.000.000
11ހުސައިން މިފްރާހް ވަހީދު8510366.670.0033.330
11އިބްރާހިމް ޒައިން ސަލާޙް0021450.000.0050.000
12މުޙައްމަދު މުސައްވިރު ސައީދު1000580.000.000.000
12ޝުހާދު އަޙްމަދު0000333.3333.3333.330
12އިބްރާހިމް ޒިމާން އަހްމަދު2000333.330.0066.670
12އިބްރާހިމް ރަމީޝް1000366.670.0033.330
12އަޒުހަރު ރަޝާދު000020.000.00100.000
13އަލީ މުޙައްމަދު1100560.0040.000.000
13އަފްރާދު ހަސަން1100560.0040.000.000
14އިސްހާގު އިބްރާހިމް1000450.000.0050.000
14ސަޢުދުﷲ ކަމާލް0000560.0040.000.000
17އަލީ ޝިޔާހް6300580.000.000.000
17އިލްހާމް ރަފީޤު100020.0050.0050.000
17އިސްމާއިލް ވަޖީހް4000450.000.0050.000
17ނިއުޝާޒް ޒުހުރީ0000250.000.0050.000
17މުހައްމަދު އަޒީޒް6620366.670.0033.330
18މުހައްމަދު ޝަމްލީން0000580.000.000.000
19އަހްމަދު ލަމްހަތު2100366.670.0033.330
19އިސްމާއިލް އަޒީޒް3000450.000.0050.000
20ޝަމީލް އަބްދުލްއަޒީޒް2110333.3333.3333.330
21މުހައްމަދު އިދުހާމް00001100.000.000.000
21އަލީ ޒިހާން ސަލާހް0100450.000.0050.000
22ޝާރިގު އަބްދުއްލާ0100450.000.0050.000
22ހަސަން ޒިމާމް ސަލާޙް100010.000.00100.000
30ލަބީދު ހާޝިމް0000450.000.0050.000
99ނިރުފާމް ނަޢީމް000020.000.00100.000