ނަތީޖާ

ގްރޫޕް – A

PosClubކުޅުނުމޮޅުއެއްވަރުބަލިޖެހި ގޯލްވަން ގޯލްގޯލުގެ ތަފާތުޕޮއިންޓް
12200201196
221014403
32002019-190

ގްރޫޕް – B

PosClubކުޅުނުމޮޅުއެއްވަރުބަލިޖެހި ގޯލްވަން ގޯލްގޯލުގެ ތަފާތުޕޮއިންޓް
12110194154
221107524
32002320-170

ގްރޫޕް – C

PosClubކުޅުނުމޮޅުއެއްވަރުބަލިޖެހި ގޯލްވަން ގޯލްގޯލުގެ ތަފާތުޕޮއިންޓް
12200154116
221017703
32002213-110

ގްރޫޕް – D

PosClubކުޅުނުމޮޅުއެއްވަރުބަލިޖެހި ގޯލްވަން ގޯލްގޯލުގެ ތަފާތުޕޮއިންޓް
1220012486
221016513
32002615-90

ގްރޫޕް ސްޓޭޖް

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ވިލިނގިލީ މަސްވެރިންގެ ކުލަބް
ވަޅަގަޑާ ބޯއިސް
16 - 0
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ކެޕިޓަލް ސިޓީ
އެފްސީ ޓަކް ސޮޕް
4 - 2
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

އެފްސީ މެޑޫސާ
ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް
2 - 7
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ވިލި ޕޮލިސް ކްލަބް
މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
0 - 3
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ވަޅަގަޑާ ބޯއިސް
ލެޓްސް ގޯ ވިލި
0 - 3
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

އެފްސީ ޓަކް ސޮޕް
މިފްކޯ
1 - 16
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް
ބީޗް ބޯއިސް
8 - 2
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
ޖަންގަލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
9 - 4
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ވިލިނގިލީ މަސްވެރިންގެ ކުލަބް
ލެޓްސް ގޯ ވިލި
4 - 1
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ކެޕިޓަލް ސިޓީ
މިފްކޯ
3 - 3
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

އެފްސީ މެޑޫސާ
ބީޗް ބޯއިސް
5 - 0
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ވިލި ޕޮލިސް ކްލަބް
ޖަންގަލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
6 - 2
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ކުއާޓަރ ފައިނަލް

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ވިލިނގިލީ މަސްވެރިންގެ ކުލަބް
އެފްސީ މެޑޫސާ
1 - 3
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

މިފްކޯ
ވިލި ޕޮލިސް ކްލަބް
2 - 1
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް
ލެޓްސް ގޯ ވިލި
2 - 4
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
ކެޕިޓަލް ސިޓީ
3 - 2
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ސެމީ ފައިނަލް

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

އެފްސީ މެޑޫސާ
މިފްކޯ
5 - 6
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

ލެޓްސް ގޯ ވިލި
މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
2 - 4
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފައިނަލް

ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022

މިފްކޯ
މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
1 - 0
Final Score
ވިލިނގިލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު