މެޗް ޝެޑިއުލް

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް

ގުރޫޕް ސުޓޭޖްގެ މެޗްތަށް

ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް 2022

ވިލި ޕޮލިސް ކުލަބް
ޖަންގަލް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
4 - 2
Final Score

ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް 2022

ވިލި ޕޮލިސް ކުލަބް
މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
0 - 5
Final Score

ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް 2022

ޖަންގަލް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
0 - 3
Final Score

ފައިނަލް މެޗް

ފައިނަލް މެޗް

ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް 2022

ވިލި ޕޮލިސް ކުލަބް
މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
1 - 5
Final Score