Category: ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ

ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ

ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފި

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުޅިވަރު ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމަށް 11 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާގޮތަށް އެކުލަވާލި މިކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ4 ވަނަ ދައުރުގެ29 ވަނަ...
ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ

ކުޅިވަރެ.ކޮމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީގެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތާޒާ މައުލޫމާތު އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތުގައި އާންމުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުޅިވަރެ.ކޮމް ގެ ނަމުގައި ޙާއްސަ ވެބްސައިޓެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި...