Month: ޑިސެމްބަރ 2021

ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ

ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފި

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުޅިވަރު ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމަށް 11 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާގޮތަށް އެކުލަވާލި މިކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ4 ވަނަ ދައުރުގެ29 ވަނަ...
ކުޅިވަރު ކޮމިޓީ

ކުޅިވަރެ.ކޮމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީގެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތާޒާ މައުލޫމާތު އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތުގައި އާންމުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުޅިވަރެ.ކޮމް ގެ ނަމުގައި ޙާއްސަ ވެބްސައިޓެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި...
ކުޅިވަރު ޕްލޭން

ކުޅިވަރު ޕްލޭނެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގއ.ވިލިނގިލީގައި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޕުލޭނެއް އެކުލަވާލައި އެ ޕުލޭނަން މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރުމަށް މިއަދު ވިލިނިގިލީ ކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު އެ ކައުންސިލްގެ...
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

ވިލިނގިލީގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުރުދުވަހު މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާވެއްދިހަރޭގައެވެ. މިއިވެންޓްގައި ވީހާވެސް ގިނަ މަސްވެރިން ބައިވެރިވުަކީ...
ނެޓްބޯޅަ

ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ޓީމްތައް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ޓީމްތަކުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން، ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް، ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް އަދި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ވަނީ ޓީމްތަކަށް ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ...
ކުޅިވަރު ޕްލޭން

ކުޅިވަރު ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ކުރިއަށް އޮތް5 އަހަރުދުވަހުގެ ވިލިނގިލީގެ ކުޅިވަރު ޕްލޭނެއް ހެދުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވިލިނގިލީ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަގުހުރި ހިޔާލުތަކެއް ފޮރުކޮށްދިނެވެ....