އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

2022 ވަނަ އަހަރުގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގއ.ވިލިނގިލީ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނޭ  ”އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2022“ 15 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ގއ.ވިލިނގިލި، ގއ.ކޫއްޑޫ އަދި ގއ. އަތޮޅުގެ އޮފީސް / ކުންފުނި ތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމްތަކަށް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޓީމްތަކުން މިވެބްސައިޓުގެ ޑައުންލޯޑް ޕޭޖްގައިވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 12 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިމުބާރާތަކީ ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

Leave a Reply