އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް (އަންހެން ޑިވިޝަން) ފަސްކޮށްފި

ގއ.ވިލިނގިލީ ވޮލީ ކޯޓުގައި މަސަކަތްތަކެއް މާރޗްމަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާތީ މަރޗް މަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ އޮފީސް އަންހެން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ވަނީ ފަސްކުރެވިފައި. މި މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޙެއް ފަހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

Leave a Reply